Your Online Marketing Specialist is per 31-12-2021 uitgeschreven bij de KvK en neemt geen nieuwe opdrachten meer aan. Onderstaande algemene voorwaarden waren van toepassing. 

1. Definities

 

1.1. Your Online Marketing Specialist is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

 

 

1.3 De klant: de persoon of rechtspersoon die met Your Online Marketing Specialist een overeenkomst sluit.

 

1.4 Overeenkomst: de overeengekomen afspraak, inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden, tussen de klant en Your Online Marketing Specialist.

 

​2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Your Online Marketing Specialist en de klant welke schriftelijk of per e-mail door beide partijen zijn bevestigd.

 

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze duidelijk schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

 

2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel ongeldig zijn verklaard of zijn ontbonden, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

 

2.4 De tot stand gekomen overeenkomst kan niet worden geannuleerd.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

 

3.1 Your Online Marketing Specialist draagt er zorg voor dat de uitvoering van de overeenkomst zich voltrekt overeenstemmend met de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

 

3.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst vertraagd wordt door toedoen van de klant, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend doordat de klant niet tijdig alle gewenste gegevens aan Your Online Marketing Specialist verstrekt, dan kan Your Online Marketing Specialist daar nooit aansprakelijk voor worden gesteld.

 

3.3 Your Online Marketing Specialist heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

4. Afgesproken deadlines

 

4.1 Indien er sprake is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 12, de wordt de deadline uitgesteld met de periode dat de overmacht voortduurt.

 

4.2 Indien Your Online Marketing Specialist het vermoeden heeft dat de vermelde levertijd niet gehaald wordt, dan wordt dit op de eerste mogelijkheid telefonisch of per e-mail aan de klant vermeld.

 

4.3 Een uitloop of uitstel van de afgesproken deadline geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden en geen recht op schadevergoeding of op enige andere compensatie.

 

5. Correctieronde schrijfopdrachten

 

5.1 Dit artikel 5.1 t/m 5.5 is van toepassing op alle schrijfopdrachten.

 

5.2 De overeengekomen prijs voor het schrijven en vertalen van content is inclusief één correctieronde.

 

5.3 Correctierondes en/of aanpassingen en/of toevoegingen dienen binnen 14 dagen na de levering van het document in één keer aan Your Online Marketing Specialist te worden aangeleverd. Correcties en/of aanpassingen en/of toevoegingen die op een later tijdstip aan Your Online Marketing Specialist worden aangeleverd, zijn niet in de oorspronkelijk overeengekomen prijs inbegrepen en worden apart aan de klant in rekening gebracht.

 

5.4 Onder correctieronde in de zin van 5.2 wordt vallen niet:

 

  1. aanpassingen en/of toevoegingen ten gevolge van het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten van de klant;
  2. aanpassingen en/of toevoegingen die de klant in het document verwerkt wil hebben omdat de klant tot andere inzichten is gekomen.

 

5.5 Indien de klant correcties, aanpassingen en/of toevoegingen wenst die niet binnen de overeenkomst vallen, dan worden de kosten hiervan vooraf aan de klant kenbaar gemaakt. Nadat de klant schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan met deze kosten, zal Your Online Marketing Specialist deze correcties, aanpassingen en/of toevoegingen verwerken..

 

6. Facturatie en betaling

 

6.1 De factuur wordt via de e-mail verstuurd. Elke klant dient elke factuur apart te voldoen binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door de Your Online Marketing Specialist aangegeven wijze.

 

6.2 Het nog willen laten uitvoeren van correcties aan het geleverde document geeft de klant niet het recht de betaling van het factuurbedrag uit te stellen of anderszins aan te passen.

6.3 Bij niet terugkerende opdrachten waarvan de kosten boven de grens van €1000,00 komen, zal de factuur worden gesplitst in één aanbetaling en één betaling 14 dagen na afronding van de opdracht. Pas na betaling van de aanbetaling (ofwel opstartkosten) start Your Online Marketing Specialist met het uitvoeren van de werkzaamheden. De startdatum wordt mee verschoven indien de opstartkosten niet zijn ontvangen voor de beoogde startdatum. 

 

7. Aansprakelijkheid en verjaring

 

7.1 Your Online Marketing Specialist kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Your Online Marketing Specialist is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Your Online Marketing Specialist geleverde diensten.

 

7.2 Your Online Marketing Specialist is nooit aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Your Online Marketing Specialist biedt niet de garantie de geleverde dienst of het geleverde document het gewenste resultaat oplevert.

 

7.3 Your Online Marketing Specialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Your Online Marketing Specialist is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan Your Online Marketing Specialist heeft verstrekt.

 

7.4 Your Online Marketing Specialist is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade, gemiste besparingen, reputatieschade, boetes en/of overige overheidsmaatregelen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

7.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Your Online Marketing Specialist.

 

7.6 Alle aanspraken jegens Your Online Marketing Specialist die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Your Online Marketing Specialist zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

7.7 Your Online Marketing Specialist is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website en diensten van Your Online Marketing Specialist of links naar websites van derden op haar website.

 

8. Gebruik van geleverde informatie en documenten

 

8.1 Het is de klant enkel toegestaan het geleverde document te gebruiken en/of op een website te plaatsen indien de factuur voor dit document is voldaan. Zolang de factuur niet is voldaan, is de klant niet gerechtigd op enige wijze gebruik te maken van het geleverde document.

 

9. Intellectuele eigendom

 

9.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde documenten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Your Online Marketing Specialist voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

 

9.2 De klant is niet gerechtigd om de door Your Online Marketing Specialist geleverde documenten te verkopen of tegen een vergoeding aan derden ter beschikking te stellen. Het is de klant wel toegestaan een opgesteld document door te verkopen indien Your Online Marketing Specialist het document heeft opgesteld voor een opdrachtgever/cliënt van de klant. Dit moet de klant voor het aangaan van de overeenkomst kenbaar hebben gemaakt.

 

9.3 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Your Online Marketing Specialist en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (delen van) de website of (delen van) overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

 

9.4 Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Your Online Marketing Specialist, dan wordt alle schade die Your Online Marketing Specialist daardoor lijdt aan de klant in rekening gebracht. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

 

10. Opzegging, wijziging en annulering

 

10.1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en Your Online Marketing Specialist zijn overeengekomen.

 

10.2 Your Online Marketing Specialist behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in de redelijkheid niet van Your Online Marketing Specialist kan worden verlangd. De opdrachtgever heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.

 

10.3 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Your Online Marketing Specialist met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Your Online Marketing Specialist ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Your Online Marketing Specialist geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Your Online Marketing Specialist reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde werkuren, ingekochte materialen, ingeroepen en/of ingehuurde diensten en (online)opslag.

 

10.4 De diensten voor websites en webshops zijn jaarlijks opzegbaar, maximaal één maand voordat het factuurjaar afloopt. Het opzeggen van de website/webshop is alleen mogelijk wanneer de website/webshop minimaal 5 jaar in bezit van YOMS is. Wanneer de klant de website/webshop vóór deze 5 jaar opzegt, worden de gederfde kosten in kaart gebracht van het openstaande aantal jaren inclusief kosten voor het offline halen van de producten. Opzeggen van website/webshop binnen vijf jaar met behoud van de site kan nadrukkelijk alleen in overleg met Your Online Marketing Specialist.

10.5 Voor alle maandelijkse doorlopende diensten hanteert Your Online Marketing Specialist een opzegtermijn van ten minste één volle factuurmaand. 

 

10.6 Opzeggingen van diensten dienen altijd schriftelijk via e-mail te worden verzonden naar info@yoms.nl.

 

11. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 

11.1 Your Online Marketing Specialist is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen te onderbreken of de overeenkomst te ontbinden indien:

 

a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 

b. na het sluiten van de overeenkomst Your Online Marketing Specialist omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

 

11.2 Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement verkeert, is Your Online Marketing Specialist gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

 

12. Overmacht

 

12.1 Your Online Marketing Specialist kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige schade indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan: weersinvloeden; storing in het mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; internet- en stroomstoring; vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers; overheidsmaatregelen; brand; bedrijfsstoring; diefstal; ziekte of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Your Online Marketing Specialist de overeenkomst uitvoert.

 

13. Privacy

 

13.1 Your Online Marketing Specialist is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de klant de beschikking krijgt, tenzij anderszins overeengekomen met de klant. Meer informatie over de bescherming van gegevens is te lezen in de privacyverklaring.

 

13.2 Bij akkoord van de overeenkomst stemt de klant ermee in dat het logo van het bedrijf met een doorlink naar de bedrijfspagina van de klant op de website van Your Online Marketing Specialist mag worden getoont als zijnde klant van Your Online Marketing Specialist tenzij de klant schriftelijk aangeeft het hiermee oneens te zijn. Your Online Marketing Specialist zal nimmer publiekelijk informatie verstrekken over het verloop of de kosten van de opdracht of de mening van de klant, tenzij de klant hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en zal de Nederlandse rechter over het geschil oordelen.

 

14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Your Online Marketing Specialist is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.